Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển hợp đồng lao động tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa

Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển hợp đồng lao động tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa năm 2017, thông tin chi tiết được đính kèm tại đây.