Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển bổ sung hợp đồng lao động tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa năm 2018

 
Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển bổ sung hợp đồng lao động tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa năm 2018, thông tin chi tiết được đính kèm tại đây.