Phiên bản website chạy thử nghiệm

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Về thông tin liên quan đến thông tin sáp nhập một phần lãnh thổ đất liền thuộc thành phố Đà Nẵng vào quần đảo Hoàng Sa.

UBND HUYỆN HOÀNG SA

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 2 năm 2016

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về thông tin liên quan đến thông tin sáp nhập một phần lãnh thổ đất liền thuộc thành phố Đà Nẵng vào quần đảo Hoàng Sa.

            Trước tiên, UBND huyện Hoàng Sa xin chân thành gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí đã quan tâm đến các nhiệm vụ của huyện Hoàng Sa.

Vừa qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có nêu một số vấn đề xung quanh việc tổ chức bộ máy huyện Hoàng Sa theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Trong đó có thông tin thành phố Đà Nẵng đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phương án sáp nhập một phần lãnh thổ đất liền thuộc thành phố Đà Nẵng vào quần đảo Hoàng Sa. Vấn đề này, UBND huyện Hoàng Sa xin cung cấp thông tin như sau:

Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 và hiệu lực chuyển tiếp đến khi bầu ra ra Hội đồng nhân dân các cấp khóa mới (tháng 6 năm 2016). Để đảm bảo cơ cấu tổ chức chính quyền địa phương ở quần đảo Hoàng Sa hợp pháp, hợp lý, UBND huyện Hoàng Sa đã đề xuất và UBND thành phố Đà Nẵng đang xin chủ trương, ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn của các cơ quan chức năng ở Trung ương theo đúng trình tự, thẩm quyền đã được luật định. Hiện nay, UBND thành phố Đà Nẵng đang chờ ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn từ các cơ quan Trung ương. Do đó, thông tin thành phố Đà Nẵng đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phương án sáp nhập một phần lãnh thổ đất liền thuộc thành phố Đà Nẵng vào quần đảo Hoàng Sa là chưa chính xác.

Sau khi các cơ quan chức năng ở Trung ương có chủ trương, ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể, UBND huyện Hoàng Sa sẽ cung cấp thông tin đến các cơ quan báo chí theo đúng quy định.

UBND huyện Hoàng Sa kính thông báo.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Ông Lê Phú Nguyện, Chánh Văn phòng UBND huyện Hoàng Sa

Điện thoại: 05113.829559 - 0905323445

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.