Phiên bản website chạy thử nghiệm

Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển

 

Với lòng mong muốn giải quyết, trên tinh thần hiểu biết và hợp tác với nhau, mọi vấn đề liên quan đến luật biển, và ý thức được tầm vóc lịch sử của Công ước là một cống hiến quan trọng vào việc giữ gìn hòa bình, công lý và tiến bộ cho tất cả các dân tộc trên thế giới.

Đính kèm: Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển